Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TE BETALEN PRESTATIES

Update 9 februari 2023

 

De personen of organisaties die www.tolkaanvraag.be van het CAB gebruiken om live tolken VGT of schrijftolken te zoeken, te boeken en/of af te gelasten, verklaren zich door het gebruik van deze website akkoord met de gebruiks- en betalingsvoorwaarden die hieronder opgesomd worden. Deze personen of organisaties worden hier verder in deze gebruiksvoorwaarden “gebruikers” genoemd.

 

De tolken VGT of schrijftolken die www.tolkaanvraag.be van het CAB gebruiken om openstaande tolkopdrachten te zoeken, te accepteren, uit te voeren of geboekte opdrachten af te gelasten en/of hun uitgevoerde tolkprestaties te registreren in functie van hun uitbetaling voor deze prestaties, verklaren zich door het gebruik van deze website akkoord met de gebruiks- en betalingsvoorwaarden die hieronder opgesomd worden.

1. INLEIDING: OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN HET CAB

Lees hier.

2. DEFINITIE VAN EEN LIVE TOLKOPDRACHT DIE UITGEVOERD WORDT DOOR DE TOLK

Definitie live tolkopdracht: hierbij zijn minstens 3 partijen fysiek in dezelfde ruimte aanwezig: de dove gebruiker, de horende gesprekspartner en de tolk. De tolk VGT vertaalt het gesprek tussen de dove gebruiker en horende gebruiker van gesproken Nederlands (of een andere gesproken taal) naar Vlaamse gebarentaal en omgekeerd.
De schrijftolk noteert alles wat gezegd wordt volledig in de geschreven taal.
Dit soort van opdrachten kan uitgevoerd worden in de drie domeinen: Welzijn, Werk en Onderwijs.

Wat specifiek het tolken voor doofblinde gebruikers betreft, bestaan er op voorgaande definitie enkele uitzonderingen, zoals bv.: een tolk treedt op tussen twee doofblinde gebruikers die elk een verschillende communicatiemethode hanteren (in dat geval hoeft geen goed horende partij aanwezig zijn); een schrijftolk hoeft niet alles noteren wat een doofblinde gebruiker zelf zegt (indien deze laatste goed spreekt).

Uitzonderlijk kan ook een VGT telefoontolkprestatie uitgevoerd worden. Hierbij zijn minstens de dove gebruiker en de tolk VGT in dezelfde ruimte aanwezig. Een horende gesprekspartner bevindt zich in een andere ruimte. De tolk tolkt door middel van een telefoon tussen de dove gebruiker en de horende gesprekspartner. Telefoontolken kan enkel in aansluiting met een live tolkopdracht (zoals in de definitie hierboven beschreven wordt) en voor dezelfde gebruiker.
Dit soort van opdrachten kan uitgevoerd worden in de domeinen van Welzijn en Werk.

3. TE BETALEN PRESTATIES VAN DE TOLK DIE WERKT VOOR EEN DOVE GEBRUIKER MET RECHT OP TOLKUREN

3.1 Definitie van een dove gebruiker met het recht op tolkuren

Dit is een persoon die van de bevoegde overheid het recht op tolkuren heeft ontvangen om een tolk voor hem/haar kosteloos in te zetten in de sector waarvoor hij dit recht heeft ontvangen.

 

 • Het recht om tolkuren in te zetten in de sector Werk wordt toegekend door de VDAB . Het kan gaan om A- uren (Arbeid- tolkuren), S- uren (Sollicitatie- tolkuren) of B- uren (Beroepsopleiding- tolkuren).
 • Het recht om tolkuren in te zetten in de sector Welzijn wordt toegekend door het VAPH. Het gaat om L- uren (leefsituatie- tolkuren).
 • Het recht om tolkuren in te zetten in de sector Onderwijs wordt toegekend door AGODI. Het gaat om O- uren in het voltijds of volwassenenonderwijs.

De VDAB, het VAPH en AGODI bezorgen als bevoegde overheden aan het CAB de financiële middelen om de tolken te betalen voor hun geleverde tolkprestaties in deze sectoren.

3.2 Welke soort prestaties van een tolk worden beschouwd als tolkprestaties en en kunnen betaald worden met tolkuren?

 

 1. Kunnen betaald worden: tolkopdrachten zoals gedefinieerd onder hoofdstuk 2 hierboven in de tekst, en waarbij de prestaties daadwerkelijk worden uitgevoerd voor de gebruiker die het recht op tolkuren bezit en inzet bij de tolkopdracht.
  Indien er ondanks de definitie in hoofdstuk 2 twijfel is over wat de tolk hoort te doen tijdens een tolkopdracht, dan kan dit met het CAB overlegd worden. Maar in ieder geval kunnen de prestaties zoals hierna opgesomd niet betaald worden.
 2. Kunnen niet betaald worden:
  • Les VGT geven.
  • Een geschreven verslag maken van een vergadering waarin VGT wordt gebruikt.
  • Geschreven tekst verduidelijken/vertalen voor dove gebruikers.
  • Tijd uittrekken om zich voor te bereiden bij tolkopdrachten.

Voor info over het gebruik van L-uren door gebruikers, zie in VGT of in Nederlands.

Voor info over het gebruik van O-uren door gebruikers, zie in VGT of in Nederlands.

Voor info over het gebruik van A-/S-/B-uren door gebruikers, zie in VGT of in Nederlands.

3.3 Recht op privacy

Door het gebruik van www.tolkaanvraag.be geeft de gebruiker (of de daartoe door hem/haar schriftelijk gevolmachtigde persoon) toestemming aan het CAB om zijn/haar gegevens te gebruiken. Het CAB garandeert dat die gegevens uitsluitend gebruikt worden om haar overheidsopdrachten goed uit te voeren, en niet voor andere doeleinden. Zie ook de privacy-verklaring ten aanzien van de gebruikers: klik hier

Door het gebruik van www.tolkaanvraag.be geeft de tolk toestemming aan het CAB om zijn/haar gegevens te gebruiken. Het CAB garandeert dat die gegevens uitsluitend gebruikt worden om haar overheidsopdrachten goed uit te voeren, en niet om andere doeleinden. Het CAB garandeert dat de door de tolk aan het CAB verstrekte gegevens zonder toestemming van de tolk niet worden doorgegeven aan andere personen of organisaties.

3.4 Aanvullende richtlijnen bij het gebruik van www.tolkaanvraag.be

 1. Via www.tolkaanvraag.be kan de gebruiker continu de status van behandeling van zijn/haar tolkaanvraag opvolgen: in het bijzonder of al dan niet een tolk gevonden/toegekend is aan de opdracht. Verder kan de gebruiker continu raadplegen of hij/zij nog voldoende tolkuren heeft om in te zetten tijdens het lopende kalenderjaar (Welzijn, Werk) of schooljaar (Onderwijs).
 2. Een tolkaanvraag moet door de gebruiker of eventueel door de hem/haar schriftelijk gevolmachtigde persoon) bij het CAB ingediend worden voor het tijdstip van de uitvoering van de tolkopdracht. Aanvragen inzake opdrachten die in feite al voorbij zijn, kunnen, mits een duidelijke motivering, door het CAB nog aanvaard worden tot 15 werkdagen na het einde van het kwartaal waarin de opdracht viel.
 3. Wijzigingen van tolkaanvragen (van tolkadres, datum, uur, tolk last af,…) moeten door de gebruiker of tolk zo snel mogelijk digitaal in de applicatie aangegeven worden. Wanneer al een tolk geaccepteerd heeft om de opdracht te tolken, dan kan de gebruiker de gewijzigde gegevens van de tolkaanvraag/opdracht niet zelf meer veranderen. In dat geval stuurt hij een mail met aanduiding op mail: “prioriteit!“ en met de gewijzigde gegevens naar het CAB.
  In dringende nood (dit is wanneer de opdracht binnen de eerstkomende uren of dag gepland staat) moeten volgende stappen gezet worden:
  • Tijdens de openingsuren van het CAB: ook direct naar het CAB mailen, dit is naar tolkaanvraag@cabvlaanderen.be (opdrachten Welzijn, Werk) of naar onderwijs@cabvlaanderen.be (opdracht Onderwijs). Gelieve het referentienummer van de opdracht mee te sturen.
  • Buiten de openingsuren van het CAB: dan moet de gebruiker aanvullend meteen een sms sturen naar de noodlijn van het CAB (0476/22.91.75). Aldus kan het CAB de wijziging nog vlug behandelen. Als een tolkopdracht verkeerd afloopt omdat de gebruiker een wijziging te laat in www.tolkaanvraag.be of bij het CAB heeft ingediend, zijn de regels van een laattijdige afgelasting van toepassing (zie verder).
  • Specifiek wat het gebruik van A- uren betreft, stelt de VDAB dat de gebruiker aan het CAB een werkgeversattest moet bezorgen waarop het aantal arbeidsuren van de gebruiker vermeld staat, zodat het CAB kan berekenen op hoeveel A- uren de werknemer op jaarbasis recht heeft. Dit attest moet het CAB bereiken voor de eerste tolkopdracht in de werksituatie plaats grijpt. Wanneer een werknemer een cursus volgt die doorgaat op minstens 3 data, dan vraagt de VDAB hierover vooraf een schriftelijke bevestiging van de werkgever dat die cursus uitdrukkelijk gevolgd wordt in functie van het werk. Gaat het om een zelfstandige gebruiker die cursus volgt, dan moet hij/zij vooraf een verklaring op eer bezorgen aan het CAB.
  • Specifiek wat O–uren betreft, moet de onderwijsinstelling/gebruiker rekening houden met de richtlijnen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) in het basis-, secundair-, hoger- of volwassenenonderwijs. Zie links: Richtlijnen in het basis- , secundair- , hoger onderwijs en Richtlijnen in het volwassenenonderwijs.
  • De tolk verklaart zich akkoord met de Inventaris samenwerkingsregels tussen freelance tolken en CAB.

3.5 Betalingen waar de tolk recht op heeft na de tolkprestatie

Wanneer de gebruiker zijn/haar tolkuren in Welzijn, Werk of Onderwijs inzet conform met de regels van respectievelijk het VAPH, de VDAB of AGODI, dan betaalt het CAB aan de tolk uit:

 

 • Het honorarium voor de tolk:

  Het honorarium van de freelance tolk gebarentaal én van de freelance schrijftolk in Werk en Welzijn en Onderwijs bedraagt € 50,23 per begonnen uur (tarief 01/01/2023).  Een begonnen uur wordt afgerond tot een vol uur.

  Het uurhonorarium in Welzijn, Werk en Onderwijs wordt betaald voor de tolkprestatie zelf, en niet om reistijd en/of voorbereidingstijd van de tolk te vergoeden.

 • De reisonkostenvergoeding voor de tolk:

  De kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast aan het geldende bedrag voor personeelsleden van de Vlaamse overheid.  Deze aanpassing gebeurt elk jaar op 1 juli.  De kilometervergoeding van opdrachten uitgevoerd vanaf 01 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 bedraagt  0,4170 euro per afgelegde kilometer. 
  Vertrekt een tolk vanuit de plaats van een vorige tolkopdracht, dan wordt die afstand billijk verrekend zodat geen dubbele vergoeding wordt uitbetaald.

 • Betaling voor de tolk bij de “Te Late Afgelasting” (TLA):

  Voor de regels, van toepassing, zie in VGT of in Nederlands.

Wanneer de gebruiker voor een opdracht via www.tolkaanvraag.be een tolk heeft aangevraagd of geboekt in Welzijn, Werk of Onderwijs, en wanneer na de uitvoering van de opdracht door de tolk blijkt dat de gebruiker de regels van respectievelijk het VAPH, de VDAB of AGODI heeft overtreden en de tolkuren oneigenlijk heeft gebruikt of het maximum toegelaten aantal tolkuren vanwege de overheid heeft overschreden, dan kan het CAB niet verantwoordelijk gesteld worden om de tolk te betalen. Indien in een dergelijke situatie de tolk reeds betaald werd door het CAB, dan kan het CAB het uitbetaalde bedrag terugvorderen.

3.6 Bemiddelingsvergoeding voor het CAB

Gratis voor de gebruiker die recht heeft op tolkuren.

4. TE BETALEN PRESTATIES VAN DE TOLK DIE WERKT VOOR EEN GEBRUIKER OF ORGANISATIE ZONDER RECHT OP TOLKUREN (DERDE)

4.1 Definitie van een “Derde”:

Een “Derde” is een instantie of persoon die geen recht op tolkuren heeft ontvangen vanwege de VDAB, het VAPH of AGODI.

Enkele voorbeelden van Derden zijn: een bedrijfsleider, een lokale overheid, de organisator van een cultuurfestival of congres, een dove persoon bij wie de tolkuren allemaal opgebruikt zijn (of aan wie de overheid geen tolkuren kan toekennen).
Het gaat dus om die instanties en personen die tolken willen voorzien bij hun activiteit en deze zelf willen betalen.

4.2 Rol van het CAB

Het CAB heeft geen overheidsopdracht om voor Derden tolken te zoeken. Derden kunnen de tolken immers rechtstreeks contacteren en met henzelf afspraken maken over inhoud, gegevens, prijzen en facturatie van tolkopdrachten. Desgewenst kunnen Derden gratis de zoekfilter van het CAB gebruiken om de contactgegevens te vinden van tolken die voor Derden willen werken.
(n.b. indien een Derde in de zoekfilter van sommige tolken geen mailadres of gsm terugvindt, dan betekent dit dat die tolk zijn/haar gegevens niet wil kenbaar maken aan Derden).

Wanneer de Derde echter zelf geen freelance tolken vindt voor zijn/haar activiteit en bijgevolg toch via www.tolkaanvraag.be een tolk vraagt aan het CAB, en wanneer tegelijk de kandidaat freelance tolk wenst dat het CAB het dossier verder afhandelt, dan kan het CAB toch bemiddelen. In dat geval gelden de hiernavolgende bepalingen inzake betalingen.

4.3 Betalingen

4.3.1 Het honorarium voor de tolk

Het honorarium van de freelance tolk gebarentaal en van de freelance schrijftolk in Werk en Welzijn en Onderwijs bedraagt € 50,23 per begonnen uur (prijs 01/01/2023). 

Het uurhonorarium in Welzijn, Werk en Onderwijs wordt betaald voor de tolkprestatie zelf, en niet om reistijd en/of voorbereidingstijd van de tolk te vergoeden.

4.3.2 De reisonkostenvergoeding voor de tolk

De reisonkostenvergoeding voor een freelance tolk gebarentaal en van de freelance schrijftolk in Werk, Welzijn en Onderwijs bedraagt € 0,4170 per afgelegde kilometer van de woonplaats van de tolk naar de tolkplaats en omgekeerd. Vertrekt een tolk vanuit de plaats van een vorige tolkopdracht, dan wordt die afstand billijk verrekend zodat geen dubbele vergoeding wordt uitbetaald.

4.3.3 Betaling voor de tolk bij de “Te Late Afgelasting” (TLA)

Voor de regels, van toepassing vanaf 01/05/2014, zie in VGT of in Nederlands.

4.3.4 Bemiddelingsvergoeding voor het CAB

Deze bedraagt € 6,50 per tolkuur (prijs 01/01/2023) met per dag een maximum van € 19,50 per opdracht en per tolk.

Wanneer de Derde betaler zelf doof is of wanneer het gaat om een Vlaamse vzw waarbij de meerderheid van statutaire leden doof zijn, dan geldt een vrijstelling van de bemiddelingsvergoeding.

4.4 Recht op privacy

Door het invullen en verzenden van de aanvraag geeft de Derde toestemming aan het CAB om zijn/haar gegevens op het aanvraagdocument te gebruiken om een tolk te zoeken en in te zetten. Het CAB garandeert dat die gegevens uitsluitend gebruikt worden om een tolk te zoeken, en niet om andere doeleinden.

4.5 Wijzigingen van tolkaanvragen door Derden

Veranderingen (van tolkadres, datum, uur…) moeten zo snel mogelijk digitaal/schriftelijk aan het CAB gemeld worden: bij voorkeur via de webapplicatie van het CAB, of in nood naar tolkaanvraag@cabvlaanderen.be. Gelieve het referentienummer van de opdracht mee te sturen. Wanneer de wijziging van de tolkopdracht buiten de openingsuren van het CAB of op een feestdag gebeurt en het betreft een opdracht voor de volgende dag, dan moet de Derde aanvullend meteen een sms sturen naar de noodlijn van het CAB (0476/22.91.75). Zo kan het CAB de wijziging vlug behandelen. Als een tolkopdracht verkeerd afloopt omdat de Derde een wijziging te laat bij het CAB heeft ingediend, zijn de regels van een laattijdige afgelasting van toepassing (zie eerder onder 3.5).