Algemene voorwaarden

Update 10/04/2024

1. Inleiding: overheidsopdrachten van het CAB

Het CAB is een vzw die de tolkenwerking in Vlaanderen coördineert in opdracht van 3 Vlaamse Ministeries: Welzijn, Werk en Onderwijs.

Welke opdrachten geeft de Vlaamse overheid aan het CAB?

1) Tolken bemiddelen

Alle Vlaamse dove gebruikers die een pakket tolkuren ontvangen van de 3 ministeries, kunnen aan het CAB een tolk vragen. Het kan gaan om een tolk (Vlaamse) Gebarentaal (afkorting (V)GT) of een schrijftolk (afkorting ST).

Het CAB probeert voor al de aanvragen een tolk te zoeken en uit te sturen.

2) Tolken betalen

Het CAB betaalt de honoraria en reisonkosten van de tolken voor hun werk. Het CAB verrekent ook “te late tolkafgelastingen”.

3) Statistieken verzamelen

Het CAB verzamelt voor de overheid verschillende soorten statistieken over het gebruik van tolkuren, over het aantal gebruikers en over de tolken.

4) Klachtenbehandeling

Het CAB bemiddelt bij klachten van gebruikers, tolken of instellingen. Als het nodig is, kan ook de klachtencommissie ingeschakeld worden. Die commissie wordt ingericht door het VAPH in Brussel.

5) Afstandstolken

Het CAB coördineert niet alleen live tolken, maar bouwt ook een afstandstolkendienst uit om de dienstverlening van tolken voor de gebruikers uit te breiden.

2. Definities van tolkopdrachten

2.1 Live tolkopdracht GT of ST

 • Alle partijen zijn aanwezig in dezelfde ruimte: dove gebruiker, gesprekspartner, tolk.
 • Het gesprek wordt getolkt via GT of ST

2.2 Online tolkopdracht

 • Er is een rechtstreekse, “live” communicatie tussen dove gebruiker(s) en gesprekspartner(s) met tolk.
 • Alle partijen zijn op hetzelfde tijdstip aanwezig, maar niet in dezelfde ruimte.
 • Het tolken gebeurt online en kan via diverse platformen op het internet mogelijk zijn (Teams, Zoom, Webex, Smartschool..).
 • Het gesprek wordt getolkt via GT of ST.

2.3 Afstandstolkopdracht VGT of ST

 • Er wordt beroep gedaan op de afstandstolkendienst van het CAB voor korte spontane telefoongesprekken (max. 30 minuten per gesprek).
 • Kan in VRS-situaties (Video Remote Services: via afstandstolk telefoneren met horende gesprekspartner) of in VRI-situaties (Video Relay Interpreting: dove gebruiker en horende gesprekspartner bevinden zich in één en dezelfde ruimte en schakelen hierbij een tolk van de afstandstolkendienst in om het gesprek vlotter te laten verlopen).
 • Enkel mogelijk in welzijn en werk, niet in onderwijs.

2.4 Uitgesteld tolken

 • Opgenomen video- en/of audiomateriaal wordt getolkt door GT of ST.
 • Dove gebruiker(s), gesprekspartner(s) en tolk(en) zijn niet op hetzelfde tijdstip aanwezig en bevinden zich niet in dezelfde ruimte.
 • Er is geen rechtstreekse, “live” communicatie tussen dove gebruiker(s) en gesprekspartner(s) met tolk.
 • Bijvoorbeeld:
  • Een met camera opgenomen les achteraf tolken (GT/ST), door de docent aangeleverd videomateriaal ter vervanging, voorbereiding van of aanvulling op de lessen.
  • Een vergadering op het werk waarvoor geen live tolk gevonden werd, wordt met een camera opgenomen.
  • Beeld- en audiomateriaal dat aangeboden wordt bij erkende VDAB-opleidingen.
  • Een podcast beluisteren.

2.5 Wat is géén tolkopdracht?

 • Live tolkopdrachten die worden uitgevoerd waarbij de gebruiker (= rechthebbende van het pakket tolkuren) niet aanwezig is, kunnen niet betaald worden met de tolkuren van diezelfde gebruiker.
 • Tolkuren kunnen niet gebruikt worden om tolken te betalen die bv.:
  • Les VGT geven.
  • Tijd uittrekken om zich voor te bereiden bij tolkopdrachten.
  • Verplaatsingstijd van de tolk naar de tolkopdracht.
  • Tijd uittrekken om de tolkgebruiker thuis op te halen en daarna naar het adres van de tolkopdracht te rijden.

3. Te betalen prestaties van de tolk die werkt voor een dove tolkgebruiker met recht op tolkuren

Dit soort van opdrachten kan uitgevoerd worden in de drie domeinen: Welzijn, Werk en Onderwijs.

3.1 Definitie van een dove gebruiker met het recht op tolkuren

Dit is een persoon die van de bevoegde overheid het recht op tolkuren heeft ontvangen om een tolk voor hem/haar kosteloos in te zetten in de sector waarvoor hij dit recht heeft ontvangen.

 • Het recht om tolkuren in te zetten in de sector Werk wordt toegekend door de VDAB. Het kan gaan om A-uren (Arbeid- tolkuren), S- uren (Sollicitatie- tolkuren) of B-uren (Beroepsopleiding- tolkuren).
 • Het recht om tolkuren in te zetten in de sector Welzijn wordt toegekend door het VAPH. Het gaat om L-uren (leefsituatie- tolkuren).
 • Het recht om tolkuren in te zetten in de sector Onderwijs wordt toegekend door het AGODI. Het gaat om O- uren in het basis-, secundair -, hoger – en volwassenenonderwijs.

De VDAB, het VAPH en AGODI bezorgen als bevoegde overheden aan het CAB de financiële middelen om de tolken te betalen voor hun geleverde tolkprestaties in deze sectoren.

3.2 Welke soort prestaties van een tolk worden beschouwd als tolkprestaties en kunnen betaald worden met tolkuren?

Tolkopdrachten zoals gedefinieerd onder hoofdstuk 2 hierboven in de tekst, en waarbij de prestaties daadwerkelijk worden uitgevoerd voor de gebruiker die het recht op tolkuren bezit en inzet bij de tolkopdracht. Indien het CAB vanuit het onderwerp van de tolkopdracht niet kan opmaken of aan deze voorwaarden voldaan wordt, zal het CAB meer informatie over de inhoud van de opdracht opvragen bij de aanvrager.
Indien er ondanks de definitie in hoofdstuk 2 twijfel is over wat de tolk hoort te doen tijdens een tolkopdracht, dan kan dit met het CAB overlegd worden. Maar in ieder geval kunnen de prestaties zoals opgesomd in hoofdstuk 2.5 niet betaald worden met het tolkurenpakket van de dove gebruiker.

Specifiek voor onderwijs geldt dat een tolk niet op hetzelfde tijdstip een taak als ondersteuner kan uitvoeren en als tolk functioneren.

 • Voor info over het gebruik van L-uren, klik hier.
 • Voor info over het gebruik van O-uren, klik hier.
 • Voor info over het gebruik van A-, S- en B-uren, klik hier.

3.3 Enkele verduidelijkingen over het onderscheid tussen de verschillende soorten tolkuren in welzijn, werk en onderwijs

Omwille van de opsplitsing van financiële middelen door de 3 verschillende domeinen welzijn, werk en onderwijs, vragen de ministeries aan het CAB om toe te zien op het juiste gebruik van de tolkuren. 
Het is belangrijk om bij het indienen van de tolkaanvragen het correcte tolkuurtype te kiezen. Gelieve bij twijfel, het CAB hierover te contacteren. Indien het CAB een vermoeden heeft van foutief gebruik van het tolkuurtype, zal het CAB meer info over de tolkopdracht opvragen.

 • Tolkuren in de leefsfeer (VAPH):
  Behalve in sociale/private situaties kunnen L-uren enkel ingezet worden in residuaire situaties. Met residuaire situaties wordt bedoeld: omstandigheden waarvoor een andere Vlaamse overheid geen enkele regeling heeft uitgewerkt. Een voorbeeld: wanneer een dove gebruiker in zijn vrije tijd een cursus gaat volgen bij een instelling en AGODI of VDAB voorziet daar geen enkele regeling inzake O-uren of A-uren, dan kan de gebruiker L-uren inzetten. Maar indien AGODI of VDAB wel een regeling voorziet, dan mogen geen L-uren gebruikt worden, ook niet als de regeling tekortschiet.
 • Tolkuren in het kader van werk of het zoeken van werk (VDAB):
  • A-uren: kunnen worden ingezet tijdens de arbeidstijd.
   • De VDAB stelt dat de gebruiker aan het CAB een ingevuld en ondertekend werkgeversattest (voor werknemer of zelfstandige) moet bezorgen waarop het aantal arbeidsuren van de gebruiker vermeld staat, zodat het CAB kan berekenen op hoeveel A-uren de werknemer op jaarbasis recht heeft. Dit attest moet het CAB bereiken vóór de eerste tolkopdracht in de werksituatie plaatsvindt.
   • Bij opleidingen in functie van de taken die de werknemer uitvoert of zal uitvoeren, voorziet de VDAB A-uren. 
   • Voor opleidingen van de werknemer of zelfstandige in “het onderwijs voor sociale promotie/centra voor volwassenonderwijs (CVO)” worden tolkuren voorzien via AGODI (= O-uren).
  • B-uren: wanneer gebruikers werkloos zijn en een door de VDAB erkende beroepsopleiding willen volgen, kan de VDAB in het kader van een VDAB-opleidingscontract B-tolkuren toekennen.
   • Uitzondering: wanneer het een werkzoekende betreft die in opleiding met een VDAB-contract in een onderwijsinstelling tolken inzet: deze tolkuren vallen ten laste van AGODI (= O-uren).
   • Dove leerlingen die een opleiding volgen in het kader van duaal leren kunnen ook speciale onderwijsleermiddelen en/of bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s) aanvragen.
  • S-uren: kunnen ingezet worden voor sollicitatiegesprekken. Dove gebruikers die het recht op tolkuren ontvingen bij de VDAB, kunnen jaarlijks 18 S-uren bekomen. De tolkgebruiker kan steeds vragen om het standaardpakket van 18 uren uit te breiden en een nieuw pakket aanvragen voor 18 uren. Er staat geen beperking op het aantal pakketten dat toegekend kan worden. Elke aanvraag tot uitbreiding moet wel voldoende gemotiveerd worden door de tolkgebruiker.
 • Tolkuren in het kader van onderwijs (AGODI):
  • Leerlingen ingeschreven in een erkende onderwijsinstelling, kunnen recht op O-tolkuren aanvragen bij AGODI. Het gaat om het gewoon kleuter-, lager – en secundair onderwijs, het hoger – of academisch onderwijs en opleidingen in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of een centrum voor basiseducatie (CBE).
  • Leerlingen die ingeschreven zijn in het buitengewoon onderwijs (met uitzondering van type 5) kunnen O-uren gebruiken als deze leerlingen ook lessen of activiteiten volgen in het gewoon onderwijs of een stage of maatschappelijke training volgen. Voor de lessen in het buitengewoon onderwijs kunnen nooit O-uren gebruikt worden.
  • Leerlingen die een opleiding volgen in het kader van duaal leren kunnen ook speciale onderwijsleermiddelen en/of bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s) aanvragen. Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs kunnen enkel een aanvraag indienen voor aanpassingen met betrekking tot de werkplekcomponent.
  • De onderwijsinstelling/gebruiker moet rekening houden met de richtlijnen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). De richtlijnen van AGODI kan je raadplegen via de bijlagen in de omzendbrieven van AGODI:

3.4 Recht op privacy

Door het gebruik van www.tolkaanvraag.be geeft de gebruiker (of de daartoe door hem/haar schriftelijk gevolmachtigde persoon) toestemming aan het CAB om zijn/haar gegevens te gebruiken. Het CAB garandeert dat die gegevens uitsluitend gebruikt worden om haar overheidsopdrachten goed uit te voeren, en niet voor andere doeleinden.

Door het gebruik van www.tolkaanvraag.be geeft de tolk toestemming aan het CAB om zijn/haar gegevens te gebruiken. Het CAB garandeert dat die gegevens uitsluitend gebruikt worden om haar overheidsopdrachten goed uit te voeren, en niet om andere doeleinden. Het CAB garandeert dat de door de tolk aan het CAB verstrekte gegevens zonder toestemming van de tolk niet worden doorgegeven aan andere personen of organisaties.

Zie ook de privacyverklaring ten aanzien van de gebruikers.

3.5 Aanvullende info bij het gebruik van www.tolkaanvraag.be

 • Via tolkaanvraag.be kan de gebruiker continu de status van behandeling van zijn/haar tolkaanvraag opvolgen: in het bijzonder of al dan niet een tolk gevonden/toegekend is aan de opdracht. Verder kan de gebruiker continu raadplegen of hij/zij nog voldoende tolkuren heeft om in te zetten tijdens het lopende kalenderjaar (Welzijn, Werk) of schooljaar (Onderwijs).
 • Regularisatie van een nog niet aangegeven tolkopdracht door de gebruiker: het indienen van tolkaanvragen die al voorbij zijn (“regulariseren” van tolkopdrachten), wordt in principe door het CAB niet aanvaard, tenzij het om een tolkaanvraag gaat waarbij aangetoond wordt dat de gebruiker niet bij machte was om de tolkaanvraag op de normale manier in te dienen. In een dergelijke situatie beschikt de gebruiker over maximaal vijf werkdagen tijd om zijn aanvraag te regulariseren.
 • Wijzigingen van tolkaanvragen (van tolkadres, datum, uur, tolk last af,…) moeten door de gebruiker of tolk zo snel mogelijk in tolkaanvraag.be aangegeven worden. Wanneer al een tolk geaccepteerd heeft om de opdracht te tolken, dan kan de gebruiker sommige gewijzigde gegevens van de tolkopdracht niet zelf meer veranderen. In dat geval stuurt hij meteen een bericht met de gewijzigde gegevens naar het CAB. Als een tolkopdracht verkeerd afloopt omdat de gebruiker een wijziging te laat in tolkaanvraag.be of bij het CAB heeft ingediend, zijn de regels van een laattijdige afgelasting van toepassing (zie “TLA-regels”).
 • De tolk verklaart zich akkoord met de Inventaris samenwerkingsregels tussen freelance tolken en CAB.
 • Maaltijdpauze tijdens tolkopdrachten: de overheden gaan ervan uit dat tolken bij langere opdrachten een pauze krijgen om te eten. Dit betekent dat de prestatie aan de maaltijdpauze stopt en daar wordt afgerond. De prestatie na de maaltijdpauze wordt eveneens apart afgerond. Vervolgens worden beide delen samen geteld.

3.6 Het berekenen van het uurhonorarium en de reisonkosten van de tolk

Wanneer de gebruiker zijn/haar tolkuren in Welzijn, Werk of Onderwijs inzet conform met de regels van respectievelijk het VAPH, de VDAB of AGODI, dan betaalt het CAB aan de tolk het uurhonorarium en reisonkosten uit:

 • Het honorarium voor de tolk:
  • Het honorarium van de freelance tolk (GT en ST) in Werk, Welzijn en Onderwijs bedraagt 54,80 euro per begonnen uur (tarief geldig voor 2024).
  • Elk begonnen tolkuur wordt afgerond tot een volledig tolkuur.
  • Het uurhonorarium in Welzijn, Werk en Onderwijs wordt betaald voor de tolkprestatie zelf, en niet om reistijd en/of voorbereidingstijd van de tolk te vergoeden.
  • Betaling voor de tolk bij de Te Late Afgelasting (TLA): De tolkopdracht die minder dan 48 uren voor het tijdstip van de tolkopdracht wordt afgelast, weekends en volledige sluitingsdagen van het CAB niet meegeteld, is een te late afgelasting.
   Alle door de gebruiker aangevraagde tolkuren worden uitbetaald aan de tolk, mits ze vooraf geregistreerd zijn in tolkaanvraag.be. Zonder deze vooraf geregistreerde aanvraag kan er desgevallend geen TLA uitbetaald worden.
   Lees a.u.b. de volledige regelgeving m.b.t. het afgelasten van opdrachten.
  • Berekening van de uit te betalen prestaties bij uitgesteld tolken: de tolk en de tolkgebruiker komen vooraf overeen hoeveel tolkuren ingezet worden voor het te tolken beeld- en/of audiomateriaal. De afgesproken tolktijd wordt vermeld in de tolkopdracht via www.tolkaanvraag.be. 
  • Voor gebruik van de afstandstolkendienst worden geen tolkuren van het tolkurenpakket afgetrokken. Deze dienst wordt afzonderlijk door VAPH en VDAB gesubsidieerd en is bijgevolg gratis voor de dove gebruikers.
  • De tolkprestaties van de freelance tolk (GT en ST) voor Welzijn, Werk en Onderwijs zijn vrijgesteld van btw (BTW wetboek art. 44).
  • Het honorarium van tolken voor dove gebruikers die zich voor een tolk tot het CAB wenden en die geen recht op tolkuren kunnen aanwenden omdat zij dit recht nog niet aangevraagd of niet tijdig bekomen hebben, is hetzelfde als tolken van dove gebruikers die wel over tolkuren beschikken.
 • De reisonkostenvergoeding voor de tolk:
  • De reisonkostenvergoeding voor een freelance tolk (GT en ST) in Werk, Welzijn en Onderwijs bedraagt 0,4265 euro (tarief geldig van 01/04/2024 t.e.m. 30/06/2024) per afgelegde kilometer van de woonplaats van de tolk naar de tolkplaats en omgekeerd of tussen de verschillende tolkopdrachten.
  • L- uren: het VAPH betaalt via het CAB de reisonkosten van de tolk terug voor tolkopdrachten. Deze tussenkomst wordt beperkt tot het grondgebied België. De routeplanner Google Maps wordt hiervoor gebruikt. Het VAPH betaalt geen bijkomende reiskosten om dove/doofblinde personen op te halen en terug te brengen.
  • A- uren, B- uren of S- uren: de VDAB betaalt via het CAB de reisonkosten van de tolk terug voor tolkopdrachten. De routeplanner Google Maps wordt hiervoor gebruikt. De VDAB betaalt ook via het CAB de reisonkosten van tolken voor dove werknemers (of dove gebruikers met het statuut van zelfstandige) die voor hun werk in het buitenland een gediplomeerde tolk gebarentaal of een schrijftolk nodig hebben. Meer informatie hierover kan men vinden in het reglement rond de “regels VDAB inzet tolken buitenland CAB”.
  • O- uren: AGODI betaalt via het CAB de reisonkosten van de tolk. Geografische beperking tot een afstand van maximaal 300 km (heen en terug). De afstand wordt berekend met de routeplanner Google Maps. In principe betaalt AGODI de reisonkosten van tolken in het buitenland die hoger zijn dan het maximum van 300 km, niet terug (via gemotiveerde aanvraag en begroting aan CAB kan hier in speciale gevallen een uitzondering op gemaakt worden).
  • Dubbele reisvergoedingen voor dezelfde afgelegde kilometers worden niet toegelaten: kilometers worden afgelegd tussen de woonplaats van de tolk en de plaats waar de tolkopdracht doorgaat, of tussen de verschillende tolkopdrachten. Indien het gaat over verplaatsingen tussen de verschillende tolkopdrachten, dan worden alle tussenverplaatsingen genoteerd in de heenreis van de tolkopdrachten waar men naartoe rijdt. Bij de laatste opdracht van de dag wordt ook de terugreis naar de woonplaats van de tolk genoteerd.

Wanneer de gebruiker voor een opdracht een tolk heeft aangevraagd of geboekt in Welzijn, Werk of Onderwijs via tolkaanvraag.be, en wanneer na de uitvoering van de opdracht door de tolk zou blijken dat de gebruiker de regels van respectievelijk het VAPH, de VDAB of AGODI heeft overtreden en de tolkuren oneigenlijk heeft gebruikt of het maximum toegelaten aantal tolkuren vanwege de overheid heeft overschreden, dan kan het CAB niet verantwoordelijk gesteld worden om de aangeduide tolk te betalen. Indien in een dergelijke situatie de tolk reeds betaald zou zijn door het CAB, dan zal het CAB het uitbetaalde bedrag terugvorderen bij de aanvrager.

3.7 Bemiddelingsvergoeding voor het CAB

Er wordt geen bemiddelingsvergoeding gevraagd aan alle gebruikers met het recht op tolkuren.

4. Te betalen prestaties van de tolk die werkt voor een organisatie of een tolkgebruiker zonder recht op tolkuren (“derde”)

4.1 Definitie van een “derde”

Zie ook Activiteiten van het CAB inzake tolkaanvragen voor derden.

Een “derde” is een instantie of persoon die geen recht op tolkuren heeft ontvangen vanwege de VDAB, het VAPH of AGODI.

Enkele voorbeelden van derden zijn: een bedrijfsleider, een lokale overheid, de organisator van een cultuurfestival of congres, een dove persoon bij wie de tolkuren allemaal opgebruikt zijn (of aan wie de overheid geen tolkuren kan toekennen).
Het gaat dus om die instanties en personen die tolken willen voorzien bij hun activiteit en deze zelf willen betalen.

4.2 Rol van het CAB

Het CAB heeft geen overheidsopdracht om voor derden tolken te zoeken. Derden kunnen de tolken immers rechtstreeks contacteren en met henzelf afspraken maken over inhoud, gegevens, prijzen en facturatie van tolkopdrachten. Desgewenst kunnen derden gratis de zoek een tolk-filter van het CAB gebruiken om de contactgegevens te vinden van tolken die voor derden willen werken.
Indien een derde in de zoek een tolk-filter van sommige tolken geen e-mailadres of gsm-nummer terugvindt, dan betekent dit dat die tolk zijn/haar gegevens niet wil kenbaar maken aan derden.

Wanneer blijkt dat de derde zelf geen freelance tolken vindt voor zijn/haar activiteit, dan zal het CAB op verzoek de aanvraag toch via tolkaanvraag.be verspreiden.
Het CAB maakt de contactgegevens van de derde in tolkaanvraag.be zichtbaar voor de tolk, zodat elke tolk zelf de derde kan contacteren. Tolken en derden kunnen dus volledig vrij met elkaar afspraken maken over de financiële voorwaarden, betaling, inhoud en uitvoering van de opdracht(en) voor derden.

Indien echter de kandidaat freelance tolk wenst dat het CAB het dossier verder afhandelt, dan gelden de hiernavolgende bepalingen inzake betalingen.

4.3 Betalingen

4.3.1 Het honorarium voor de tolk

Het honorarium van de freelance tolk (GT en ST) bedraagt 54,80 euro per begonnen uur (tarief geldig voor 2024).

Het uurhonorarium wordt betaald voor de tolkprestatie zelf, en niet om reistijd en/of voorbereidingstijd van de tolk te vergoeden.

4.3.2 De reisonkostenvergoeding voor de tolk

De reisonkostenvergoeding voor een freelance tolk (GT en ST)  bedraagt 0,4265 euro (tarief geldig van 01/04/2024 t.e.m. 30/06/2024) per afgelegde kilometer van de woonplaats van de tolk naar de tolkplaats en omgekeerd of tussen de verschillende tolkopdrachten.

4.3.3 Betaling voor de tolk bij de “Te Late Afgelasting” (TLA)

De tolkopdracht die minder dan 48 uren voor het tijdstip van de tolkopdracht wordt afgelast, weekends en volledige sluitingsdagen van het CAB niet meegeteld, is een te late afgelasting.

Alle door de gebruiker aangevraagde tolkuren worden uitbetaald aan de tolk, mits ze vooraf geregistreerd zijn in tolkaanvraag.be. Zonder deze vooraf geregistreerde aanvraag kan er desgevallend geen TLA uitbetaald worden.

De volledige regelgeving m.b.t. het afgelasten van tolkopdrachten vind je hier (in Nederlands en VGT).

4.3.4 Bemiddelingsvergoeding voor het CAB

Deze bedraagt 6,75 euro per tolkuur met per dag een maximum van 20,25 euro per opdracht en per tolk (tarief januari 2024).

Wanneer de derde betaler zelf doof is of wanneer het gaat om een Vlaamse vzw waarbij de meerderheid van statutaire leden doof zijn, dan geldt een vrijstelling van de bemiddelingsvergoeding.

4.4 Gebruik van de afstandstolkendienst

Derden kunnen ook gebruik maken van de afstandstolkendienst tegen betaling. Hiervoor mogen deze organisaties het CAB contacteren voor een individuele offerte op maat.

4.5 Recht op privacy

Door het invullen en verzenden van de aanvraag geeft de derde toestemming aan het CAB om zijn/haar gegevens op het aanvraagdocument te gebruiken om een tolk te zoeken en in te zetten. Het CAB garandeert dat die gegevens uitsluitend gebruikt worden om een tolk te zoeken, en niet om andere doeleinden.

4.6 Wijzigingen van tolkaanvragen door derden

Wijzigingen van tolkaanvragen (van tolkadres, datum, uur, tolk last af,…) moeten door de gebruiker of tolk zo snel mogelijk digitaal in tolkaanvraag.be aangegeven worden. Wanneer al een tolk geaccepteerd heeft om de opdracht te tolken, dan kan de derde sommige gewijzigde gegevens van de tolkopdracht niet zelf meer veranderen. In dat geval stuurt de derde meteen een bericht met de gewijzigde gegevens naar het CAB. Als een tolkopdracht verkeerd afloopt omdat de gebruiker een wijziging te laat in tolkaanvraag.be of bij het CAB heeft ingediend, zijn de regels van een laattijdige afgelasting van toepassing.